My thoughts سلام. اینجا خونه مجازی منه... اینجا دنیایی رو می سازم که خودم دوست دارم. چیزاییو مینویسم که بهشون اعتقاد دارم. این خونه روز بیست و دوم مهر سال نود و پنج بنا شده. یه خونه پاییزی. امیدوارم اینجا رو دوست داشته باشین. منم یه آدمم مثه همه آدما. فقط دوست دارم یه دنیا جدا از دنیای دیگران واسه خودم داشته باشم. همین...! tag:http://manofekram.mihanblog.com 2017-04-28T12:21:01+01:00 mihanblog.com ... 2017-04-15T12:08:42+01:00 2017-04-15T12:08:42+01:00 tag:http://manofekram.mihanblog.com/post/23 ne _ed کاش آسمان حواسش بود به دل ابری من وقتی که بغض خود را می شکست و من بغضم را پشت لبخندم پنهان می کردمتا کسی راز دل تنگم را نفهمد وزخم نخورم از تیغ تیز بی رحمی هایشانبا نمک پاشیدن روی زخم دلی که هیچگاه هیچکس دردش را نفهمید...این ها مهم نیست...فقط خواستم بگویم آسمان جاندفعه بعد که خواستی یک روز صبح تا ظهر بی وقفه بباریحواست به دل های تنگ هم باشد...همیشه دلی هست که میان شلوغی ها تنها باشد...! کاش آسمان حواسش بود به دل ابری من
 وقتی که بغض خود را می شکست و
 من بغضم را پشت لبخندم پنهان می کردم
تا کسی راز دل تنگم را نفهمد و
زخم نخورم از تیغ تیز بی رحمی هایشان
با نمک پاشیدن روی زخم دلی که
هیچگاه هیچکس دردش را نفهمید...
این ها مهم نیست...
فقط خواستم بگویم آسمان جان
دفعه بعد که خواستی یک روز صبح تا ظهر بی وقفه بباری
حواست به دل های تنگ هم باشد...
همیشه دلی هست که میان شلوغی ها تنها باشد...!
]]>
عیدت مبارک عشق من 2017-03-20T17:28:13+01:00 2017-03-20T17:28:13+01:00 tag:http://manofekram.mihanblog.com/post/22 ne _ed این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. بانمک تر از این نیس دیگه :) 2017-02-09T12:15:16+01:00 2017-02-09T12:15:16+01:00 tag:http://manofekram.mihanblog.com/post/21 ne _ed .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}
]]>
محمدرضا علیمردانی 2017-01-28T14:04:16+01:00 2017-01-28T14:04:16+01:00 tag:http://manofekram.mihanblog.com/post/20 ne _ed همه دوبلورا یه طرف ایشون یه طرف :) [http://www.aparat.com/v/w7FAU] همه دوبلورا یه طرف
ایشون یه طرف :)


[http://www.aparat.com/v/w7FAU]
]]>
روز برفی 2017-01-20T12:44:37+01:00 2017-01-20T12:44:37+01:00 tag:http://manofekram.mihanblog.com/post/19 ne _ed صدای ساعت زنگ دار در گوشمم پیچید و چشمهایم را بار دیگر برای دیدن روزی تازه گشودم. گرمای اتاق خفه کننده بود. پتو را کنار زدم و نشستم. تختم کنار پنجره بود. پرده را کنار زدم و به کوچه خلوت نگاهی انداختم. آسمان رخت سپید عروس را بر تن زمین پوشانده بود. پنجره را باز کردم تا گرمای اتاق جای خود را به سرمای هوا بدهد. باد سردی که وارد اتاق شد، تنم را لرزاند. از نگاه به کوچه دل کندم و از اتاق بیرون رفتم. صورتم را با آب سرد شستم. برای مقابله با گرمای خانه راه خوبی بود . به آشپزخانه رفتم تا خود

صدای ساعت زنگ دار در گوشمم پیچید و چشمهایم را بار دیگر برای دیدن روزی تازه گشودم. گرمای اتاق خفه کننده بود. پتو را کنار زدم و نشستم. تختم کنار پنجره بود. پرده را کنار زدم و به کوچه خلوت نگاهی انداختم. آسمان رخت سپید عروس را بر تن زمین پوشانده بود. پنجره را باز کردم تا گرمای اتاق جای خود را به سرمای هوا بدهد. باد سردی که وارد اتاق شد، تنم را لرزاند. از نگاه به کوچه دل کندم و از اتاق بیرون رفتم. صورتم را با آب سرد شستم. برای مقابله با گرمای خانه راه خوبی بود . به آشپزخانه رفتم تا خودم را به یک لیوان چای داغ مهمان کنم. با لیوان چای به اتاق برگشتم. سرمای داخل اتاق برای من دل انگیز بود. بعد از این همه مدت که برف را ندیده بودم، دوست داشتم آن روز را به سلیقه ی خودم بگذارنم . روی تختم نشستم و دوباره به کوچه چشم دوختم . اولین چیزی که توجهم را جلب کرد، درخت بلند سفیدپوش همسایه بود که حتی از حصار دیوار ها هم بالاتر رفته بود. اکنون که درخت برگی نداشت، با کریستال های برفی پوشیده شده بود. چای را ذره ذره می نوشیدم . پنجره هنوز  باز بود و تن من هم از سرما لرزان . اما دلم نمیخواست با بستن پنجره حتی یک لحظه خود را از لمس به تمام معنای آن روز برفی محروم کنم. پتوی کوچکی را روی شانه هایم انداختم و باز نگاهم به کوچه افتاد. رد پاهای جا مانده روی برف نشان از رفت و آمد ساکنان کوچه بود. رد پاهای کوچک تصویر دختربچه ای را برایم تداعی می کرد. دختربچه نقش بسته در ذهنم، کاپشنی به تن داشت که جثه ریزش را دوبرابر کرده بود. کلاهش تا روی چشمانش پایین آمده و شالش جلوی صورت و دماغش پیچیده شده بود. رد پاهایی که کنار ردپاهای کوچک او بود نشان می داد که مادرش همراه او بوده است. در حاشیه کوچه ردپاهایی شبیه به کفش های مردانه دیده می شد که کنار هر قدم اثر یک دایره کوچک نیز به جای مانده بود. به نظر می آمد پیرمردی تنها... تنها که نه... پیرمردی با عصایش در حال قدم زدن بوده. با بارش برف  همه ی ردپاها و حتی جای چرخ ماشین ها در حال پر شدن بود یا شاید بعضی هم پر شده بودند. از تخت برخاستم و به سمت کمد لباس هایم رفتم . پالتو شال و کلاهم را پوشیدم و هنگام خارج شدن از خانه پوتین هایم را به پا کردم. تلف کردن وقت بود در خانه ماندن. آن هم در چنان روز زیبایی. هنگام پایین رفتن از پله ها در راه پله، هر لحظه بیشتر و بیشتر سرما را حس می کردم . با رسیدن داخل پارکینگ و چرخاندن سرم نگاهم به حیاط افتاد. حیاط هیچگاه برایم زیبایی خاصی نداشت زیرا در میان ساختمان های دیگر اسیر شده بود و تنها به زندانی برای درخت های بیچاره ی حیاطمان شباهت داشت. اما آن روز با سپیدپوش شدنش عجب زیبا شده بود! برف آنقدر صاف و یکدست روی زمین نشسته بود که حتی دلم نمی آمد جلو برم و وسط حیاط بایستم. از ساختمان خارج شدم . حالا در همان کوچه خلوت که دقایقی قبل در حال کندوکاوَش با چشمانم بودم، قدم می زدم. با احتیاط قدم برمی داشتم و سعی می کردم تا با ردپاهایم اثری جالب به جای بگذارم. به خودم می خندیدم چون فکر می کردم دیوانه ترین آدم عالم هم مانند من به شکل ساختن با قدم هایش در برف و آن هم در آن سرما فکر نکرده است. شهرک آنقدر خلوت بود که تنها صداهایی که می شنیدم، صدای ردشدن ماشین ها و فشرده شدن برف زیر پاهایم بود. هرچند دقیقه یکبار خم می شدم و با برفی که از زمین برمیداشتم گلوله ای می ساختم و با تمام توان به دور ترین نقطه ای که می توانستم پرتابش می کردم. به بلواری رسیدم که درختان کاج با بلندیشان خودنمایی می کردند. برف سفید و برگ های سبز بدون برگریزان درخت کاج ترکیب قشنگی ساخته بودند. آنقدر قشنگ که نمی توانستم دل از نگاه کردن به آنها بکنم.  همه چیز خوب بود... حالم... فکرم... تا وقتی که ...

تا وقتی که به چهار راهی رسیدم و ایستادم تا چراغ عابر رنگ سبز را نشان دهد و از خیابان عبور کنم . که ناگهان... چشمم به دختربچه ای افتاد که میان ماشین ها راه می رفت و از راننده ها خواهش می کرد تا از او چیزی بخرند... لباسی که به تن داشت لباسی نبود که بتواند او را از سرمای بی رحم هوا در امان نگه دارد.لرزش تنش دردآور بود... تا آن زمان هیچ چیز آنقدر دلم را به درد  نیاورده بود. چشمان دختر بچه که رو به من چرخید سرم را پایین انداختم. طاقت نگاه کردن به چشم های بی گناه او را نداشتم. کودکان بی گناه کار همیشه برای من جز تلخ ترین حقایق بودند...

با سبز شدن چراغ به راهم ادامه دادم. اما فکر دختربچه در ذهنم غوطه ور بود... شهر زیبا بود... زیباتر از همیشه اما کاش برای آن بچه هم زیبا بود... من هر روز دعا می کردم برف ببارد اما مطمئنم دختربچه هرروز از باریدن برف و سرما نفرت داشته... من از خانه بیرون آمده بودم از گرما فرار کنم ... شاید او خانه ای نداشت که بخواهد آنجا گرم شود و از سرما فرار کند...

به راستی چقدر فرق داشت فکر من و آن دختربچه. چقدر فرق داشت زندگی هایمان، دغدغه هایمان و آرزوهایمان. اصلا او می دانست آرزو چیست؟ تا به حال آرزویی کرده بود؟

به قدم زدنم ادامه می دادم. اما نه با فکر برف و زیبایی ها. به فکر این که هر انسان با دیگری چقدر تفاوت دارد... بسته به فکرش، ذهنش، خانواده و وضع مالی و دارایی هایش... ممکن است آرزوی هر انسان کابوس انسان دیگر باشد و وضعیت فعلی او آرزوی انسانی دیگر. سوالی در دنیای افکارم بزرگ و بزرگ تر می شد... چرا گاهی چشمانمان را می بندیم؟ نه برای خواب و پلک زندن و استراحت... چشم می بندیم به روی با ارزش ترین چیزهایی که داریم! چشم می بندیم به روی خانه و خانواده و امنیتمان... چشم میبندیم به روی بهترین دوستان و صمیمت و محبت ها... چشم میبندیم به روی سلامتی و نعمت هایی که خدا به ما داده... و چرا نادیده می گیریم؟ چرا نادیده میگیریم مردمی مانند خودمان را که انسان اند و حق زندگی دارند؟ چرا نادیده می گیرم کودکی را که با دست ها و پاهای کوچکش راه می رود و کار می کند برای پولی که شاید حتی برای خودش هم نیست و خرج می شود برای هر دردی که در زندگیش به درمان احتیاج دارد. دردهایی مانند فقر و گرسنگی و بیماری و بی سرپناهی و گاهی اعتیاد یکی از نزدیک ترین اعضای خانواده اش... دیدن و ندیدن های ما چرا تا این حد به ما آسیب رسانده؟

افکارم دلم و ذهنم را سرد و سرد و سردتر می کرد... دلم که سرد شد سرمایی که تا قبل آن برایم لذت بخش بود، باعث شد که از سرما به شدت بلرزم...  دل که سرد شوَد سرما بی رحمانه به عمق جان آدم نفوذ می کند. تصمیم گرفتم تا از راهی که آمدم به خانه برگردم تا سرما را در دل و جانم بکشم. اما در راه برگشت نه به درختان کاج فکر کردم، نه گلوله ی برفی ساختم، نه سعی کردم با رد پاهایم شکل بسازم و نه حتی به حیاط خانه دقت کردم... فقط فکر میکردم به تفاوت های دید هر انسان که چقدر می تواند بسازد و خراب کند... وقتی به خانه رسیدم و به اتاقم رفتم روی تختم نشستم و فکر کردم : اصلا آن دختر بچه خانه داشت...؟!

]]>
---- 2017-01-18T12:49:36+01:00 2017-01-18T12:49:36+01:00 tag:http://manofekram.mihanblog.com/post/18 ne _ed خب سلام واسه این مطلب موضوع رو نمیدونستم چی بنویسم.خلاصه کلام این آقاهه که حسابی طرفدارشم به عنوان اولین کنسرتش تو جشنواره موسیقی فجر اجرا داشته.اینم کلیپ یکی از آهنگا[http://www.aparat.com/v/QMqCv] خب
سلام
واسه این مطلب موضوع رو نمیدونستم چی بنویسم.
خلاصه کلام این آقاهه که حسابی طرفدارشم به عنوان اولین کنسرتش تو جشنواره موسیقی فجر اجرا داشته.
اینم کلیپ یکی از آهنگا

[http://www.aparat.com/v/QMqCv]

]]>
اجرای زنده محسن یگانه آهنگ بهت قول میدم 2016-12-26T07:52:25+01:00 2016-12-26T07:52:25+01:00 tag:http://manofekram.mihanblog.com/post/15 ne _ed سلام سلام سلامخب عرضم به حضورتون که این کلیپو که دیدم کلی ذوقیدم پنج تا گیتار باهم خیلی توووپهشمام ببینینقبل از دیدن آهنگ وبلاگو قطع کنید با ابزارش. [http://www.aparat.com/v/dTVj6] سلام سلام سلام
خب عرضم به حضورتون که این کلیپو که دیدم کلی ذوقیدم
پنج تا گیتار باهم خیلی توووپه
شمام ببینین
قبل از دیدن آهنگ وبلاگو قطع کنید با ابزارش.

[http://www.aparat.com/v/dTVj6]
]]>
آهنگ جدید وبلاگ و لینک دانلود 2016-12-21T16:44:03+01:00 2016-12-21T16:44:03+01:00 tag:http://manofekram.mihanblog.com/post/14 ne _ed حجت اشرف زاده - برف آمد تو را آنگونه میخواهم که زندان زلیخا را کمک کن آه تو جانا بگیرد دامن ما را ندارم هیچ امیدی به این دنیای تبعیدی که من از بد بیابانی گرفتم راه دریا را دریا را چنان از دیدنت دورم که باور کرده ام کور ام تو کاری کن بدون تو نبینم صبح فردا را برف آمد پشت ردت در خیابان گم شدم برف آمد برف آمد یک زمستان گم شدم برف آمد پشت ردت در خیابان گم شدم برف آمد برف آمد یک زمستان گم شدمنه عهدی با کسی بستم نه در آغوش تو هستم تو که از دور میبینی تو حل کن این معما را تمام طول آذر ماه حجت اشرف زاده - برف آمد

تو را آنگونه میخواهم که زندان زلیخا را
کمک کن آه تو جانا بگیرد دامن ما را
ندارم هیچ امیدی به این دنیای تبعیدی
که من از بد بیابانی گرفتم راه دریا را دریا را
چنان از دیدنت دورم که باور کرده ام کور ام
تو کاری کن بدون تو نبینم صبح فردا را
برف آمد پشت ردت در خیابان گم شدم
برف آمد برف آمد یک زمستان گم شدم
برف آمد پشت ردت در خیابان گم شدم
برف آمد برف آمد یک زمستان گم شدم

نه عهدی با کسی بستم نه در
آغوش تو هستم تو که
از دور میبینی تو حل کن این معما را
تمام طول آذر ماه تو را طی میکنم با
آه فقط پاییز میفهمد غم یک مرد تنها را
برف آمد پشت ردت در خیابان گم شدم
برف آمد برف آمد یک زمستان گم شدم
برف آمد پشت ردت در خیابان گم شدم
برف آمد برف آمد یک زمستان گم شدم

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

]]>
اندر احوالات خودم :) 2016-12-18T13:27:29+01:00 2016-12-18T13:27:29+01:00 tag:http://manofekram.mihanblog.com/post/13 ne _ed به نام خالق هر بی نهایت                                                                    که باز آغاز گشته این حکایت دوباره آمده صبح دوشنبه   &nb


به نام خالق هر بی نهایت                                                                    که باز آغاز گشته این حکایت
دوباره آمده صبح دوشنبه                                                                    برای دانش آموز یه دنده
جسارت نشه ها خودمو گفتم                                                                 اومدم شعر بگم، چیزی شنفتم
که مادرم میگه ای دختر من                                                                ای دختر خل و بی هنر من
این همه تو این مدت شعر گفتی                                                            یه شعر طنزم تهش می گفتی
حالا نه که یکمی غرغروام                                                                 به قول مامانم یکم پرروام
اومدم من در باب دانش آموز                                                               براتون شعرمو بخونم امروز
ساعت هفت صبح از خوا ما پا میشیم                                                      از شوک مدرسه سرِپا میشیم
حالا که دیر شده این مدرسه باز                                                            در این کمد بیچاره شد باز
لباسامو که تند تند من پوشیدم                                                               سر میز صبحونه که دوییدم
یه قلپ چای یکم پنیر و گردو                                                               ای کاش که زنگ زیست میرفتیم اردو
هوا سرده اینم پالتو و کوله م                                                                دوباره دیر شده انگار چجورم
تو سرویسم که هر روز ما میشینیم                                                         به جای خیابون کتاب می بینیم
به مدرسه که میرسی سه سوته                                                             می بینی تو دبیر جان رو به روته   
چه امتحان و چه نمره ی توپی                                                              چه شروعی بازم چه روز خوبی
حالا که تجربی ما رشته مونه                                                               مگه آرامشیم باز می مونه
از این ور زیست و فیزیک و ریاضی                                                     که میگن من  بعد بازی بی بازی
از اونور شیمی و انشا و ورزش                                                            که دم راحله گرم ناز شصتش
حالا قضیه ی دراز نشستش                                                                 بیخیالش اصلا نریم تو بحرش
مامانم میگه دانش آموز نمونه                                                               نباید درساش تا شب بمونه
بعدشم یه ساعت، کامل، مفصل                                                             میگه اندر احوال دخت افضل
همون دختر مردم که چه ماهه                                                              مامان تو چی میگه؟ رو به راهه؟
میگه اون دختر خوب و نمونه                                                              روزی ده ساعت درساشو می خونه
میگه نمره هاش همش شده بیست                                                           من که نمیدونم اصلا که این کیست
برای ریاضی و انگلیسی                                                                    چه پونزده ای، چه شونزده ای چه بیستی
راستی پیرو این ادبیات                                                                      بیت قبل ایهام داشت. چی بهش میاد؟
همون نمره های درخشان و ناز                                                            یا که اون عددا... شروع کردم باز
خلاصه کلام داشتم می گفتم                                                                 هر وقت که حرف درسو من شنفتم
نفهمیدم چیکاره شم آخرش                                                                   با این مغز پر از فکرای سرکش
تو رویاهام یه روز داستان نویسم                                                           یه روز شعر و غزل من می نویسم
یه روز دانشمند کوانتومم من                                                                یه روز نقاش و فیلسوفی میشم من
به قول آیدا جان دوست عزیزم                                                              قراره دنیارو به هم بریزم
شبیه پرفسورای دیوونه                                                                      که نابود میکنن دونه به دونه
ببخشید باز که من پر حرفی کردم                                                          اما از این جدا، هر کاری کردم      
بازم افکارم میون بر زد به یک وَر                                                        دریغ از یک جو استعداد، یک پَر

]]>
یلدا 2016-12-17T10:49:01+01:00 2016-12-17T10:49:01+01:00 tag:http://manofekram.mihanblog.com/post/12 ne _ed انگار باز امشب شب یلداستپایان من، آغاز ما اینجاست  هرچند فاصله زیاد است ها!اما جای تو در قلب من اینجاستما هر کدام جایی جمعیم وهر یک از ما بی دیگری تنهاستهر چند پاییز بارو بندیل بسته و رفتهاما زمستان که کنون اینجاست شب تاریک و میوه های سرخ هم امشب یادآور چشمان و لب های تو هم اینجاستشب یلدا شبی طولانی و زیبا امشب برای شادی و غم هاستافسوس که ما غم در دل داریمچشمان ما منتظر فرداست ای کاش که تو اینجا می بودیامشب باز هم شاعری تنهاست امشب به یادت حافظ می خوانم حافظ همچون من عاشق و شیداستاین شع انگار باز امشب شب یلداست
پایان من، آغاز ما اینجاست

 هرچند فاصله زیاد است ها!
اما جای تو در قلب من اینجاست

ما هر کدام جایی جمعیم و
هر یک از ما بی دیگری تنهاست

هر چند پاییز بارو بندیل بسته و رفته
اما زمستان که کنون اینجاست

شب تاریک و میوه های سرخ هم امشب
یادآور چشمان و لب های تو هم اینجاست

شب یلدا شبی طولانی و زیبا
امشب برای شادی و غم هاست

افسوس که ما غم در دل داریم
چشمان ما منتظر فرداست

ای کاش که تو اینجا می بودی
امشب باز هم شاعری تنهاست

امشب به یادت حافظ می خوانم
حافظ همچون من عاشق و شیداست

این شعر باز هم به تو تقدیم شد
شادباش تو چون شب، شبِ یلداست.
http://s6.picofile.com/file/8218516142/38969361518423871399.gif
]]>
زندگی 2016-12-01T08:51:52+01:00 2016-12-01T08:51:52+01:00 tag:http://manofekram.mihanblog.com/post/10 ne _ed زندگی این روز ها به واژه ای مبدل شده، که معنایی جز روزمرگی و تکرار عادات ندارد. همگی ما هر روز کارهایمان را تکرار می کنیم و روزمان را مثل دیروز شروع می کنیم و شبمان هم مانند شب قبل تمام می شود. اما این زندگی ست؟ادامه متن را در ادامه مطلب بخوانید. زندگی این روز ها به واژه ای مبدل شده، که معنایی جز روزمرگی و تکرار عادات ندارد. همگی ما هر روز کارهایمان را تکرار می کنیم و روزمان را مثل دیروز شروع می کنیم و شبمان هم مانند شب قبل تمام می شود. اما این زندگی ست؟

ادامه متن را در ادامه مطلب بخوانید.

]]>
متن و لینک دانلود آهنگ خسته شدم روزبه بمانی 2016-11-30T09:27:34+01:00 2016-11-30T09:27:34+01:00 tag:http://manofekram.mihanblog.com/post/11 ne _ed موندم زخم خوردم از قلبم چون نمیشد از عشق برگردم با غرورم یه شهر همدرده بس که شعرامو زندگی کردم من یه عمره تمام دردامو قصه کردم برای یک دنیا شعر گفتم برای این مردم که تو حرفامو بشنوی تنها بشنوی تنها من از این درد خسته شدم از جنگیدن با قلب خودم من با این زخما چه کنم خسته شدم از حال خودم من از این درد خسته شدم از جنگیدن با حس خودم من با این رویا چه کنم خسته شدم از دست خودم وقتی چیزی نمیگم از حالم میشه حرفام نقطه چین باشه گاهی وقتا سکوت میتونه بهترین شعر رو زمین باشه من از این د موندم زخم خوردم از قلبم چون نمیشد از عشق برگردم

با غرورم یه شهر همدرده بس که شعرامو زندگی کردم

من یه عمره تمام دردامو قصه کردم برای یک دنیا

شعر گفتم برای این مردم که تو حرفامو بشنوی تنها

بشنوی تنها

من از این درد خسته شدم از جنگیدن با قلب خودم

من با این زخما چه کنم خسته شدم از حال خودم

من از این درد خسته شدم از جنگیدن با حس خودم

من با این رویا چه کنم خسته شدم از دست خودم

وقتی چیزی نمیگم از حالم میشه حرفام نقطه چین باشه

گاهی وقتا سکوت میتونه بهترین شعر رو زمین باشه

من از این درد خسته شدم از جنگیدن با قلب خودم

من با این زخما چه کنم خسته شدم از حال خودم

من از این درد خسته شدم از جنگیدن با حس خودم

من با این رویا چه کنم خسته شدم از دست خودم


عکس عاشقانه برای وبلاگ, عکس های عاشقانه 93, عکس های متحرک عاشقانه 2014,تصاویر متحرک عاشقانه ,عکس های عاشقانه ,عکس های متحرک

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

]]>
... 2016-11-20T17:48:59+01:00 2016-11-20T17:48:59+01:00 tag:http://manofekram.mihanblog.com/post/9 ne _ed گیج و سردرگم در این دنیایمبا دلی پر غم به سویت آیم تو آرامم کن آرامشم شوآرامش این دقایقم شوچه کسی داند راز دلم راراز این دل آواره ام راکه از دل و جان دوستت می دارمهر شب به یادت تا صبح می بارمبیا تو باز هم آرام جانمبیاو بگو تا من بدانمچه شد که این شد آرامش منآرامش روز و دقایق منچه شد که اینطور دل را ربودی غم را تو آن روز از دل زدودیآن روزها برایم مثل رویا بودزیباتر از هر جای دنیا بودمن باز گیج شدم، ته شعر باز ماندباز هم حرف هایم مثل یک راز ماند گیج و سردرگم در این دنیایم
با دلی پر غم به سویت آیم

تو آرامم کن آرامشم شو
آرامش این دقایقم شو

چه کسی داند راز دلم را
راز این دل آواره ام را

که از دل و جان دوستت می دارم
هر شب به یادت تا صبح می بارم

بیا تو باز هم آرام جانم
بیاو بگو تا من بدانم

چه شد که این شد آرامش من
آرامش روز و دقایق من

چه شد که اینطور دل را ربودی
غم را تو آن روز از دل زدودی

آن روزها برایم مثل رویا بود
زیباتر از هر جای دنیا بود

من باز گیج شدم، ته شعر باز ماند
باز هم حرف هایم مثل یک راز ماند
]]>
باران 2016-11-03T10:28:37+01:00 2016-11-03T10:28:37+01:00 tag:http://manofekram.mihanblog.com/post/8 ne _ed سلام. این پستو باید دیروز می ذاستم که شب قبلش اولین بارون پاییز بارید .اما خب وقت نشد و حسشم نبود. اینم از شعر من...هوا ابری است و این دل گرفتهبه یاد آن کس که از یاد نرفتهخدا حفظش کند آن یار خوبیکه از دیده برفت وز یاد نرفتهدلم در بند او است و فکرمبه همراه او تا افلاک رفته دل غمدیده آرامش نیابدچون این روزها با غم برباد رفتهکجا رفتیم؟ کجا رفته؟ کجاییم؟دلم همراه او در باد رفتهدل و سرما و باد و ابر مهیاستندا داده خدا باران گرفته! سلام.
این پستو باید دیروز می ذاستم که شب قبلش اولین بارون پاییز بارید .
اما خب وقت نشد و حسشم نبود.
اینم از شعر من...


هوا ابری است و این دل گرفته
به یاد آن کس که از یاد نرفته
خدا حفظش کند آن یار خوبی
که از دیده برفت وز یاد نرفته
دلم در بند او است و فکرم
به همراه او تا افلاک رفته
دل غمدیده آرامش نیابد
چون این روزها با غم برباد رفته
کجا رفتیم؟ کجا رفته؟ کجاییم؟
دلم همراه او در باد رفته
دل و سرما و باد و ابر مهیاست
ندا داده خدا باران گرفته!


عکس باران عاشقانه متحرک ]]>
دکلمه 2016-10-28T09:26:25+01:00 2016-10-28T09:26:25+01:00 tag:http://manofekram.mihanblog.com/post/7 ne _ed یک بار خواب دیدن تو به تمام عمر می ارزد . پس نگو... نگو که رویای دور از دسترس خوش نیست ... قبول ندارم...! گرچه به ظاهر جسم خسته است، ولی دل دریایی ست! تاب و توانش بیش از این هاست! دوستت دارم...! و تاوان آن هرچه باشد ...باشد! دوست خواهم داشت... بیشتر از دیروز... باکی ندارم از هیچکس و هرکس که تو را دارم عزیز...![http://www.aparat.com/v/eVJXU](قبل از تماشا ویدیو آهنگ وبلاگ را قطع کنید)
یک بار خواب دیدن تو به تمام عمر می ارزد .

پس نگو...


نگو که رویای دور از دسترس خوش نیست ...


قبول ندارم...!


گرچه به ظاهر جسم خسته است،


ولی دل دریایی ست!


تاب و توانش بیش از این هاست!


دوستت دارم...!


و تاوان آن هرچه باشد ...باشد!


دوست خواهم داشت...


بیشتر از دیروز...


باکی ندارم از هیچکس و هرکس که تو را دارم عزیز...!


[http://www.aparat.com/v/eVJXU]

(قبل از تماشا ویدیو آهنگ وبلاگ را قطع کنید)
]]>